គូស្នេហ៍យុត្តិធម៌ Kou Senh Yuthithor 2013 - Knife Female Detective [EP.56End]

bookmark
0 Dilihat
2013
Episode
Type
Status Completed
Description: គូស្នេហ៍យុត្តិធម៌ Kou Senh Yuthithor 2013 - Knife Female Detective [EP.56End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: គូស្នេហ៍យុត្តិធម៌, 带刀女捕快, The Female Constables, Female Constables
The story took place during the Emperor Ren Zong period of the Northern Song Dynasty. People in the Kaifeng House were screaming and shouting. Lan Kwai Fong’s female chef, Sheng Man was going to fight for her. Liu Ming Yue is a woman who lives at home. She has a son and a husband. She is different from Lan Kwai Fong, both of them have different personalities. Both of them have recently been inexplicably involved in a serial murder case. In Kaifeng, the general case is to rely on Bao Da Ren and his men's helper Nan Xia Zhan Zhao , and Bei Xia Ouyang Dong is also a character of Zhiyong. Since Ming Yue and Sheng Nan were involved in the murder case, they each showed their own strengths and helped the court to solve the case. Emperor Ren Zong decreed that the ladies would become the right arm of Bao Zheng to assist Kaifeng. Under the collaboration of Zhan Zhao, Gong Sun Ce, and others, they have broken through many difficult cases. Although jokes are repeated during the handling of the case, justice and conscience have enabled them to shoulder the mission of eliminating violence.

Please Select Episode

Episode គូស្នេហ៍យុត្តិធម៌ Kou Senh Yuthithor 2013 - Knife Female Detective [EP.56End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA