គូស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ Kou Sneh Knung Bonton Songkrous Bontan 2014 - Emergency Couple [EP.15End]

bookmark
0 Dilihat
2014
Episode
Type
Status Completed
Description: គូស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ Kou Sneh Knung Bonton Songkrous Bontan 2014 - Emergency Couple [EP.15End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: គូស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់,Eunggeubnamnyeo , Emergency Man and Woman, 응급남녀
Jin Hee led a satisfying life as a dietitian. She then met medical school student Chang Min. Despite his wealthy family's strong opposition, Jin Hee and Chang Min decided to get married. Chang Min's family is full of doctors. Chang Min later on gave up his medical internship and began working as a pharmaceutical salesman. Gradually, the relationship between Chang Min and Jin Hee began to deteriorate and with the addition of the disapproving family of Chang Min, the pair became extremely unhappy. Eventually, Chang Min began to think terribly of Jin Hee and they finally divorced. After their divorce, Jin Hee became a medical student and now works as an intern. Chang Min also graduated from medical school and begins to work as an intern. One day, they meet in the emergency room for a hospital where they will both work together.

Please Select Episode

Episode គូស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ Kou Sneh Knung Bonton Songkrous Bontan 2014 - Emergency Couple [EP.15End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA