គ្រាប់ខ្សាច់រំលេចរស្មី Krab Ksach Romlech Raksmey 2019 - The Sand Princess [EP.15End]

bookmark
0 Dilihat
2019
Episode
Type
Status Completed
Description: គ្រាប់ខ្សាច់រំលេចរស្មី Krab Ksach Romlech Raksmey 2019 - The Sand Princess [EP.15End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: គ្រាប់ខ្សាច់រំលេចរស្មី, The Grain of Sand Princess , Princess Sand, เจ้าหญิงเม็ดทราย
Kodnipa is an orphan who went to the city to pursue her education. There, she met a wealthy heir, Jirapat, whom she began to work for by performing routine tasks for him. Things get complicated when Jirapat impregnates a girl that Kodnipa knows, who later abandons the baby at Kodnipa's house. Unable to claim the child as his own, Jirapat proposes to Kodnipa that she could take the child. He offers her two million baht, a condo, and a monthly wage in exchange for her raising the baby. Should she decline, the child would be sent to an orphanage. Kodnipa reluctantly accepts as she’s totally against sending the child to the orphanage. In time, she starts to love Mochi, as her own. When her life becomes entangled with that of Jirapat’s older brother Kirakorn, a complicated relationship results between the two men.

Please Select Episode

Episode គ្រាប់ខ្សាច់រំលេចរស្មី Krab Ksach Romlech Raksmey 2019 - The Sand Princess [EP.15End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA