ក្រមុំឆ្នាសម្ទេសខ្មាំង Kromom Chnas Mtes Kmang 2010 - Peaw Tarad Taek [EP.24End]

bookmark
0 Dilihat
2010
Episode
Type
Status Completed
Description: ក្រមុំឆ្នាសម្ទេសខ្មាំង Kromom Chnas Mtes Kmang 2010 - Peaw Tarad Taek [EP.24End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ក្រមុំឆ្នាសម្ទេសខ្មាំង, เปรี้ยวตลาดแตก, Priao Talat Taek
E-Prew Taek Taek, this name is a villager in Plai Dong District. Together they set up Praew (Phatthida Patcharaveerapong), a smart and strong-willed young woman who even a man with three elbows has to succumb to her boldness. But it's like heaven pretended send opponent number one Like Police Lieutenant Chianchai Chananon (Ket Thanthap) came to be an inspector at the police station. Late Dong, but Inspector Chianchai and Pour were both bored and drunk from the first time they met. Because sour pushes to act on Chianchai without knowing that he was battling with a new inspector Until when did they meet face to face? Always have to clash, even if there is an Asam-san (Pimpan Chayanagupt), who has raised sours since childhood, to dissuade but behind the back Preaw had to find a way to tease Chianchai painfully.

Please Select Episode

Episode ក្រមុំឆ្នាសម្ទេសខ្មាំង Kromom Chnas Mtes Kmang 2010 - Peaw Tarad Taek [EP.24End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA