ល្បិចស្នេហ៍ពរពោះ Lbech Sneh Por Pous 2020 - Oum Rak Game Luang [EP.24End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: ល្បិចស្នេហ៍ពរពោះ Lbech Sneh Por Pous 2020 - Oum Rak Game Luang [EP.24End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ល្បិចស្នេហ៍ពរពោះ, Ruk Laek Oum , Better off Mine, อุ้มรักเกมลวง
Tid and Giew dated back in their university days. Some years later, Giew becomes a strict and famous lakorn director, and Tid, whose TV show is dying, works at a TV company. Tid and Pin are married and are trying to have a child. Pin quits her job and becomes a housewife. Because Pin's system is weak, Tid and Pin decide to do GIFT. Meanwhile, Giew's ex-boyfriend gets married. She is furious, so she ruins their wedding, gets very drunk, runs over a dog, and it is spread throughout the news. Her boss gives her lakorn to another director to direct and fires her. Giew is now unemployed, so she decides to carry her gay best friend, Piang's, child since Piang's father really wants a grandchild. Emmy, her ex-boyfriend's wife, is a nurse who takes care of both Pin and Tid, and Giew and Piang. She finds out that Giew was the one who ruined her wedding, so she switches their embryos. So... Giew is carrying Tid and Pin's child. Pin is carrying Giew and Piang's child.

Please Select Episode

Episode ល្បិចស្នេហ៍ពរពោះ Lbech Sneh Por Pous 2020 - Oum Rak Game Luang [EP.24End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA