អ្នកម្នាងយូអ៊ី Neak Mneang Yu-E 2018 - Ruyi's Royal Love in the Palace [EP.87End]

bookmark
0 Dilihat
2018
Episode
Type
Status Completed
Description: អ្នកម្នាងយូអ៊ី Neak Mneang Yu-E 2018 - Ruyi's Royal Love in the Palace [EP.87End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: អ្នកម្នាងយូអ៊ី Neak Mneang Yu-E - 如懿传 Ruyi's Royal Love in the Palace, Inner Palace: Legend of Ruyi , Hou Gong Ruyi Zhuan , 后宫·如懿传 , Legend of Ruyi , 如懿傳
The road to becoming an empress is paved with treachery. Ruyi is a consort who quickly learns to navigate the treacherous politics of the royal court and move up the ranks. After becoming Empress, Ruyi still must survive the many conspiracies against her. Her relationship with Emperor Qianlong becomes eroded even when Ruyi is able to overcome the challenges. Can Ruyi maintain her role as Empress under such difficult circumstances?

Please Select Episode

Episode អ្នកម្នាងយូអ៊ី Neak Mneang Yu-E 2018 - Ruyi's Royal Love in the Palace [EP.87End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA