ផ្កាយរះក្នុងបេះដូង Pkay Ras Knung Besdong 2023 - My Lucky Star [EP.10-11]

bookmark
0 Dilihat
2023
Episode
Type
Status
Description: ផ្កាយរះក្នុងបេះដូង Pkay Ras Knung Besdong 2023 - My Lucky Star [EP.10-11]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ផ្កាយរះក្នុងបេះដូង , รักนี้ต้องเจียระไน, Moon in the Heart , Jan Klang Jai , Rak Ni Tong Jiaranai , จันทร์กลางใจ
Chomjan is arrested when Ratti catches her selling fake jewellery. Ratti is a renowned jewellery designer and a famous car racer. He loathes liars and thieves and seizes any chance he can to put these people in their places. When Ratti catches his girlfriend cheating on him with his stepbrother, he flees to Italy. He returns months later when his stepmother threatens to sell one of his late mother's favourite necklaces. Filled with rage, Ratti storms into his ex's wedding and steals the necklace. Chomjan is released from jail and walking around homeless when she's caught up in Ratti's escape, causing the security to cuff both of them together. Tied together by force, Chomjan must help Ratti run from the police this time.

Please Select Episode

Episode ផ្កាយរះក្នុងបេះដូង Pkay Ras Knung Besdong 2023 - My Lucky Star [EP.10-11]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA