ព្រះនាងម្ចាស់កំពូលស្នេហ៍ Preah Neang Mchas Kompoul Sneh 2005 - My Bratty Princess [EP.05-15]

bookmark
0 Dilihat
2005
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ព្រះនាងម្ចាស់កំពូលស្នេហ៍ Preah Neang Mchas Kompoul Sneh 2005 - My Bratty Princess [EP.05-15]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ព្រះនាងម្ចាស់កំពូលស្នេហ៍ , ព្រះនាងខិលប៉ះព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្នើម, ព្រះនាងខិល ប៉ះព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្នើម, Preah Neang Kil Pas Preah Ang Mchas Chneum, 刁蛮公主, Diao Man Gong Zhu , Mischievous Princess
Situ Jing, a mischievous free-thinking lady, and her companion, A Ling, go on a series of adventures. She does not know that she is a princess of the former royal family. To protect her family's reputation outside the home, Situ Jing dresses as a man and calls herself Xiao Long Xia. Concerned about the plight of the refugees, which the officials have been ignoring, she comes up with various schemes to help them. Emperor Zhu Yun has been steadily working on consolidating the empire that his father had left him. A monk once gave him a puzzle, telling him that whoever solves it will help him with the problems of the empire. He escapes from his palace to wander around the city with his companion. He befriends Xiao Long Xia after he realizes that the money she has conned and stolen from others is being spent on the refugees. When Xiao Long Xia solves the puzzle, he decides to maintain closer ties with her. The Lord of Yunnan's sister was the previous queen who drank poison and died when the last dynasty was attacked. His son, Bai Yun Fei, is betrothed to Princess An Ning, the sister of Emperor Zhu Yun. An unlikely friendship develops between the Emperor, Xiao Longxia and Bai Yu Fei, each pretending to the others to be someone else. Palace and court intrigue, rebellion and assassination plots abound.

Please Select Episode

Episode ព្រះនាងម្ចាស់កំពូលស្នេហ៍ Preah Neang Mchas Kompoul Sneh 2005 - My Bratty Princess [EP.05-15]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA