ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង ស្នេហា១ម៉ឺនឆ្នាំ Sdech Sva Sun Ou Kong Sneha 1 Meun Chnam 2017 - A Chinese Odyssey: Love of Eternity [EP.72End]

bookmark
0 Dilihat
2017
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង ស្នេហា១ម៉ឺនឆ្នាំ Sdech Sva Sun Ou Kong Sneha 1 Meun Chnam 2017 - A Chinese Odyssey: Love of Eternity [EP.72End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង ស្នេហា១ម៉ឺនឆ្នាំ, 大话西游之爱你一万年, A Chinese Odyssey:Love You a Million Years , da hua xi you zhi ai ni yi wan nian
Five hundred years ago, Zi Xia descends to the human realm to find Zhi Zun Bao. He is the man that she loves and the person who pulled out the Zi Qing Sword. However, the sword gets damaged along the way and she uses the time-travelling ability of the pandora's box in hopes of repairing it. She ends up five hundred years later and meets Zhi Zun Bao with no recollection of his past life. He is the leader of a gang of outlaws called the Ax Gang and has been spending time with Bai Jing Jing. The plot then takes on a whole new level of craziness that involves more time travelling and outrageous happenings.

Please Select Episode

Episode ស្ដេចស្វាស៊ុនអ៊ូខុង ស្នេហា១ម៉ឺនឆ្នាំ Sdech Sva Sun Ou Kong Sneha 1 Meun Chnam 2017 - A Chinese Odyssey: Love of Eternity [EP.72End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA