ស្លាកបញ្ជាដែកបំបែកពិភពគុន Slak Bon Chea Daek Bom Baek Piphop Kun 2017 - Ode to Gallantry [EP.50End]

bookmark
0 Dilihat
7.0
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្លាកបញ្ជាដែកបំបែកពិភពគុន Slak Bon Chea Daek Bom Baek Piphop Kun 2017 - Ode to Gallantry [EP.50End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្លាកបញ្ជាដែកបំបែកពិភពគុន, 新侠客行 , Xia Ke Hang , Xin Xia Ke Hang, 侠客行
Shi Qing and his wife have two sons. The younger son Shi Zhong Jian was killed by a vile woman who was obsessed with Shi Qing. Because of the loss of a child, the eldest son Shi Zhong Yu was raised coddled and spoiled by his mother. Left with no choice, Shi Qing sends his son away, hoping that he will make a man out of himself under the tutelage of Lin Yun City. Three years later, it is said that the black iron tablets have resurfaced in Jianghu (aka martial arts world) and that whoever obtains said objects would be granted a wish. In comes stumbling a beggar who becomes the focus of the story, and he forms an unlikely friendship with Shi Zhong Yu.

Please Select Episode

Episode ស្លាកបញ្ជាដែកបំបែកពិភពគុន Slak Bon Chea Daek Bom Baek Piphop Kun 2017 - Ode to Gallantry [EP.50End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA