ស្នាមញញឹមម្ដងទៀត Snam Nhor Nhem Mdong Teat 2006 - Smile, Again [EP.15End]

bookmark
0 Dilihat
2006
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្នាមញញឹមម្ដងទៀត Snam Nhor Nhem Mdong Teat 2006 - Smile, Again [EP.15End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្នាមញញឹមម្ដងទៀត, Smile, Honey, 스마일 어게인
Dong Hae was raised in America by his beautiful but unmarried and mentally deficient mother, Anna Laker, who was adopted there. He goes to Korea for a short-track skating competition and brings his mother along in secret, arranging for her to be picked up at the airport by his girlfriend, Yoon Sae Wa, an ambitious TV announcer who harbors a secret disdain for Anna's disability. Dong Hae meets Bong Yi, a poor assistant chef, when Sae Wa prioritizes her job and sends her to meet Anna instead. After Sae Wa later betrays him, Dong Hae begins to search for his father, creating a new family and finding new romance along the way.

Please Select Episode

Episode ស្នាមញញឹមម្ដងទៀត Snam Nhor Nhem Mdong Teat 2006 - Smile, Again [EP.15End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA