សុភមង្គលគ្រួសារ Sopheak Mongkol Krousar 2020 - Happy Prince [EP.01]

bookmark
0 Dilihat
Censored
Episode 1
Type
Status Ongoing
Description: សុភមង្គលគ្រួសារ Sopheak Mongkol Krousar 2020 - Happy Prince [EP.01]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: សុភមង្គលគ្រួសារ Happy Prince 快乐王子
Zi Le (Romeo Tan) suffers from Tourette syndrome. As a child, his father passed away and his mother ran away, leaving him homeless and destitute. Da Wei (Ian Fang) takes pity on Zi Le and convinces his mother, An Qi (Pan Ling Ling), to take the latter in. Despite all his misfortunes, Zi Le always has a cheerful disposition, and An Qi named him Happy Prince. Zi Le learned baking from An Qi and eventually becomes good at it, even opening his own bakery with Da Wei. He also reunites with his childhood sweetheart Yu Wen (Paige Chua). His mother, Bi Qiu (Xiang Yun), suddenly returns to reunite with him. But all is not well when he discovers that Bi Qiu harbours an ulterior motive. When the bakery gets into trouble and Bi Qiu absconds with Zi Le’s money, the Happy Prince finally breaks down…Can Zi Le stand against adversity one more time and continue to pursue his dreams?

Please Select Episode

Episode សុភមង្គលគ្រួសារ Sopheak Mongkol Krousar 2020 - Happy Prince [EP.01]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA