ស្រមោលអ្នកប្រយុទ្ធ Sromoul Nak Broyuth 2018 - Shadow [EP.01End]

bookmark
0 Dilihat
2018
Episode
Type Movie
Status Completed
Description: ស្រមោលអ្នកប្រយុទ្ធ Sromoul Nak Broyuth 2018 - Shadow [EP.01End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្រមោលអ្នកប្រយុទ្ធ, 影, Ying
Set during China's Three Kingdoms era (AD 220–280). The story of a great king and his people, who will be expelled from their homeland and will aspire to claim it. The king, violent and ambitious, of mysterious methods and motives; his general, a visionary who yearns to win the final battle but needs to prepare his plans in secret; the women of the palace, who struggle to find redemption in a world where they have no place; and a commoner called "Lord of all the world," will be the characters around who turn the inexorable forces of this story.

Episode ស្រមោលអ្នកប្រយុទ្ធ Sromoul Nak Broyuth 2018 - Shadow [EP.01End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA