ទ្រុងមាសវិមានសួគ៌ Trong Meas Vimean Sour 2023 - Love in a Cage [EP.06-10]

bookmark
0 Dilihat
2023
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ទ្រុងមាសវិមានសួគ៌ Trong Meas Vimean Sour 2023 - Love in a Cage [EP.06-10]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ទ្រុងមាសវិមានសួគ៌, Krong Dok Soi , Krong Dok Sroi, กรงดอกสร้อย,
Soiinthanin is a beautiful girl who is smart, well-educated, and also the daughter of Saengfah who owns the "Yupharet" house. But because her mother is only a mistress, and she is an illegitimate child. She spends her life in their house being oppressed and not experiencing the same privileges her half-sister Soifah gets. The miserable and painful life of her mother is not lost on her as she too finds herself facing the same fate when she falls for her Soifah's fiance Phas, a man who has to marry her half-sister in order to maintain his noble family's honour.

Please Select Episode

Episode ទ្រុងមាសវិមានសួគ៌ Trong Meas Vimean Sour 2023 - Love in a Cage [EP.06-10]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA