វិជ្ជាពេទ្យជ្រែកភព Vichea Pet Chrek Phop 2020 - A Quest To Heal [EP.32End]

bookmark
0 Dilihat
2020
Episode
Type
Status Completed
Description: វិជ្ជាពេទ្យជ្រែកភព Vichea Pet Chrek Phop 2020 - A Quest To Heal [EP.32End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: វិជ្ជាពេទ្យជ្រែកភព, 我的女侠罗明依, A Quest To Heal

Li Jishi, a descendant of well-known doctor Li Shizhen from Ming Dynasty who runs a herbal restaurant, meets Luo Mingyi who claims to have come from Ming Dynasty, and she brings along Bi Zheng, a Brocaded Robe Guard. Jishi promises to help them time-travel back, with the motive of finding a way to salvage a mistake that caused girlfriend Yan Tingting to leave him. Bi Zheng is determined to return to Ming Dynasty and marry Mingyi whom he secretly loves, but Mingyi is motivated to help Jishi here.

Please Select Episode

Episode វិជ្ជាពេទ្យជ្រែកភព Vichea Pet Chrek Phop 2020 - A Quest To Heal [EP.32End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA