យុទ្ធសិល្ប៍ចង្កៀងផ្កាឈូកទិព្វ Yuthisil Chong Keang Phka Chhouk Tip 2005 - Lotus Lantern [EP.35End]

bookmark
0 Dilihat
2005
Episode
Type
Status Completed
Description: យុទ្ធសិល្ប៍ចង្កៀងផ្កាឈូកទិព្វ Yuthisil Chong Keang Phka Chhouk Tip 2005 - Lotus Lantern [EP.35End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: យុទ្ធសិល្ប៍ចង្កៀងផ្កាឈូកទិព្វ, Bao Lian Deng, 宝莲灯
San Sheng Mu was a kind and beautiful deity who saved the life of Liu Yan Chang, a mortal scholar. The two fell in love and had a son, Chen Xiang. San Sheng Mu's older brother, Er Lang Shen, found out about their romance and led the Heavenly Brigade in pursuit of the family. During this time of peril, San Sheng Mu gave the Lotus Lantern to Yan Chang to protect him and their son. Soon she was captured and pinned beneath Mount Hua. Thereafter, Yan Chang and Chen Xiang hid in a small village, making a meager living. Sixteen years later, Chen Xiang has grown up. One day he discovers that he possesses some mysterious powers, such as the ability to pass through walls. However, these powers begin to attract the attention of Er Lang Shen and Xiao Tian Quan; thus, Yan Chang must tell his son the story of their forbidden past. After learning of his mother's imprisonment at the hands of his uncle, Chen Xiang sets out on a journey to rescue her.

Please Select Episode

Episode យុទ្ធសិល្ប៍ចង្កៀងផ្កាឈូកទិព្វ Yuthisil Chong Keang Phka Chhouk Tip 2005 - Lotus Lantern [EP.35End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA