កំពូលល្បិចពាណិជ្ជកម្ម Kompoul Lbech Peanich Kam 2013 - Advertising Genius Lee Tae Baek [EP.29End]

bookmark
0 Dilihat
2013
Episode
Type
Status Completed
Description: កំពូលល្បិចពាណិជ្ជកម្ម Kompoul Lbech Peanich Kam 2013 - Advertising Genius Lee Tae Baek [EP.29End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: កំពូលល្បិចពាណិជ្ជកម្ម, Ad Genius Lee Tae Baek , Lee Tae Baek , AD Genius Lee TaeBaek, 광고천재 이태백
Jin Gu, as the Art Director prodigy Lee Tae-baek, will portray the rise of the ‘loser’ with no credentials to the top of the industry. Park Ha-sun will portray the role of the intern copywriter Baek Ji-yoon of the Geumsan Ad, the industry leader in Advertising. A passionate and earnest woman, she will lead the drama as the leading lady and the love interest of Jin Gu. Han Chae-young, as the Account Executive of the Geumsan Ad Go Ah-ri, is a chic and alluring woman of success on the outside, but a cold realist who abandoned her love and past to seek her dream on the inside. A producer of the drama commented that “the title’s ‘Genius’ does not mean talent, but rather the passion of the work enabling people to be the ‘Genius’ of the work. We plan the drama to be a drama depicting people’s challenge towards their dreams, their struggles, and a cheer towards our viewers’ efforts to their own dreams as well.”

Please Select Episode

Episode កំពូលល្បិចពាណិជ្ជកម្ម Kompoul Lbech Peanich Kam 2013 - Advertising Genius Lee Tae Baek [EP.29End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA