ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលខ្ទីង វគ្គ៣ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Kting III 2015 - Luead Mungkorn: Krating [EP.28End]

bookmark
0 Dilihat
2015
Episode
Type
Status Completed
Description: ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលខ្ទីង វគ្គ៣ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Kting III 2015 - Luead Mungkorn: Krating [EP.28End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលខ្ទីង វគ្គ៣ , ដំណក់ឈាមបេះដូងខ្ទីង, Domnok Chheam Besdong Kting, เลือดมังกร กระทิง, Dragon Blood Series , Dragon's Blood III Krating , Dragon's Blood: Krating , Luerd Mungkorn Series , Luead Mangkorn : Krating , Lueat Mangkon: Krathing , Lueat Mangkon: Ton Krathing
Thyme Tharathorn, the adopted son of Chen Yi Xian, returns to Thailand to take the position as the head of the Krating gang. Or at least that's the way it looks on the outside. Seven years ago, Thyme's birth parents and twin brother Chonlathee were shot and burnt to death. Thyme intends to find the person responsible, Leng, and make him beg for forgiveness for his sins against the Cheng family.

Please Select Episode

Episode ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលខ្ទីង វគ្គ៣ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Kting III 2015 - Luead Mungkorn: Krating [EP.28End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA