ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលរមាស វគ្គ៥ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Romeas V 2015 - Luead Mungkorn: Hong [EP.19End]

bookmark
0 Dilihat
2015
Episode
Type
Status Completed
Description: ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលរមាស វគ្គ៥ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Romeas V 2015 - Luead Mungkorn: Hong [EP.19End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលរមាស វគ្គ៥, ឈាមនាគសម្រែកហង្ស, Chheam Neak Som Raek Hang, Dragon's Blood: Hong , Luead Mungkorn: Hongsa , Luerd Mangkorn: Hong, เลือดมังกร หงส์
Hong is the only daughter of Sung, the boss of Hongdam Gang. In addition to her beauty, she is also smart and can kick-butt. However, because she is a girl, some members won't accept her as their new leader. She is working her way to prove her worth. Her beauty and decisive nature catches the eye of Ah Long, an important player under Luead Mungkorn Gang, the international gang with power in Hong Kong, China, Taiwan and Thailand.

Please Select Episode

Episode ក្រុមអ្នកលេងឈាមនាគ ត្រកូលរមាស វគ្គ៥ Krom Nak Leng Chheam Neak Trokoul Romeas V 2015 - Luead Mungkorn: Hong [EP.19End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA