ល្បែងស្នេហ៍លួងចិត្ត Lbeng Sneh Loung Chit 2023 - Love in Lies [EP.05-07]

bookmark
0 Dilihat
2023
Episode
Type
Status Ongoing
Description: ល្បែងស្នេហ៍លួងចិត្ត Lbeng Sneh Loung Chit 2023 - Love in Lies [EP.05-07]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ល្បែងស្នេហ៍លួងចិត្ត , รักในรอยลวง, Love in Lies , Ruk Nai Roi Luang
A secret has been trapped in her heart for a long time.It's about to be exposed. Because of one soul's game, a young man returns with vengeance and with an agreement she shouldn't refuse. "He" returns to take revenge in the form of a haunted spirit. Threats use her guilt as a tool. He's confident his offer is cruel, giving her no way out. But this plan backfires and traps him instead. Fake love is created by hatred. An evil spirit holding secrets. How will she survive?

Please Select Episode

Episode ល្បែងស្នេហ៍លួងចិត្ត Lbeng Sneh Loung Chit 2023 - Love in Lies [EP.05-07]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA