អូនជាម្ចាស់បេះដូងបង Oun Chea Besdong Bong 2015 - My Sunshine [EP.32End]

bookmark
0 Dilihat
2015
Episode
Type
Status Completed
Description: អូនជាម្ចាស់បេះដូងបង Oun Chea Besdong Bong 2015 - My Sunshine [EP.32End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: អូនជាបេះដូងបង, 何以笙箫默, Silent Separation , He Yi Sheng Xiao Mo , 何以笙簫默
Zhao Mo Sheng is a university student with a sunny disposition, she's smart, and has a positive personality. Upon their first meeting, she fell in love with He Yi Chen, one of the top students from the Law faculty. He Yi Chen gradually warmed up to her and they became a loving couple. One day he abruptly breaks up with her and she is forced by her father to depart overseas without ever getting an explanation from Yi Chen. Seven years later, Zhao Mo Sheng returns home and spots him immediately in a crowded supermarket. As their paths inevitably continue to cross in the present time, details and secrets regarding their break-up and the years in between are revealed. Will the two college sweethearts be able to reunite?

Please Select Episode

Episode អូនជាម្ចាស់បេះដូងបង Oun Chea Besdong Bong 2015 - My Sunshine [EP.32End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA