ស្ដេចបាល់ទាត់កុងហ្វូ Sdech Bal Tat Kongfu 2004 - Kung Fu Soccer [EP.33End]

bookmark
0 Dilihat
2004
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្ដេចបាល់ទាត់កុងហ្វូ Sdech Bal Tat Kongfu 2004 - Kung Fu Soccer [EP.33End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្ដេចបាល់ទាត់កុងហ្វូ , 功夫足球
“Kung Fu Soccer” is about the soccer world intwined with talented people. Each character has a special Kung Fu talent that they use to play soccer. Lam Chung Fu was once a great soccer player in China. While at the top of his soccer-playing career, his brother sets him up and he is forced to give up soccer. One day, Lam meets a young man named Shun akaLittle Sun and is impressed by his kung-fu and kicking skills. Lam immediately comes up with an idea to form a Kung-Fu soccer team and apply martial arts skill to the game of soccer. However, things do not go as smoothly as he thinks...

Please Select Episode

Episode ស្ដេចបាល់ទាត់កុងហ្វូ Sdech Bal Tat Kongfu 2004 - Kung Fu Soccer [EP.33End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA