ស្រមោលស្នេហ៍កាមទេព Sromoul Sneh Kam Tep 2010 - Ngao Kammathep [EP.24End]

bookmark
0 Dilihat
2012
Episode
Type
Status Completed
Description: ស្រមោលស្នេហ៍កាមទេព Sromoul Sneh Kam Tep 2010 - Ngao Kammathep [EP.24End]
Disclaimer: This site Roscheat Dot Online does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
>

Title: ស្រមោលស្នេហ៍កាមទេព, Cupid’s Shadows, เงากามเทพ
Tien has been raised as a boy all her life because Kamontat, her ill-willed father, swapped her with the family's gardener/caretaker's son in his estate in Hua hin, leaving behind a ring strung in a necklace as key to her true identity. Before Grandpa Thaksasoot died, he declared that he wanted a boy to carry the family name since Thorn, her father's brother, who also later died, can't have children. Years later, Kamontat searched for Tien because he doesn't want his adopted son to inherit the money. Thorn and Rome were best friends and one fateful day, Rome met Tien and saved her from an unlikely situation; not knowing at first that she is a girl, brought her home and took care of her. Then Rome discovered Tien's true identity as the missing heiress to the Thaksasoot family fortune. Some years back, Rome was financially ruined by Kamontat. Driven by revenge, anger and grief, Rome kept the truth to himself but later admitted it and helped to get Tien back to her rightful place in the family, but unconsciously falls in love with her in the process.

Please Select Episode

Episode ស្រមោលស្នេហ៍កាមទេព Sromoul Sneh Kam Tep 2010 - Ngao Kammathep [EP.24End]

Other Series

Latest Completed

Click here to join our telegram: TVC Online ! Join Now

Filter Search

Drama Popular

Popular Post Weekly

Popular Post Monthly

Popular Post All time

A-Z List Search Movie Type A-Z
Copyright © Roscheat Dot Online. All Rights Reserved

Theme Design by KS DRAMA